naar top
Menu
Logo Print
09/05/2019 - SAMMY SOETAERT

HUREN VAN MOBIELE GENERATOREN LOST ENERGIEKNELPUNT OP WERF OP

ONDER MEER GEBRUIK VAN SNELBOUWKRANEN ZORGT VOOR TOENEMENDE POPULARITEIT

Het is vaak moeilijk, niet wenselijk of zelfs helemaal onmogelijk om op een werf het traditionele elektriciteitsnet te gebruiken. Het huren van een mobiele generator kan dan soelaas bieden. Een overzicht van de mogelijkheden en aandachtspunten, want wetgevende eisen en technische innovaties zorgen voor een snel evoluerende markt.

verhuur mobiele generator
Bij de keuze voor een generator spelen het gewenste vermogen, de emissies, het geluidsniveaus en de bedrijfszekerheid een belangrijke rol

HOE KIEZEN?

De keuze voor een generator laat zich niet zo makkelijk leiden, want er spelen heel diverse factoren in mee. Wij onderscheiden er hier vijf belangrijke:

 • het gewenste vermogen;
 • de emissies;
 • de werfeigenschappen;
 • het geluidsniveau;
 • de bedrijfszekerheid.

Deze factoren zouden altijd moeten overlopen worden bij de keuze voor een mobiele generator. Maar ook veiligheid willen we eerst even vermelden. Een mobiele generator is in feite een toestel dat thermische energie, opgeslagen in de brandstof, omzet in elektrische energie die ter plaatse ingezet kan worden om verdeelpunten te voeden. Een stroomaggregaat is dus als het ware een productiecentrum dat de gevaren van elektrische energie met deze van ontvlambare brandstoffen (brandstof of smeerolie), draaiende onderdelen en het afhandelen van restproducten (gas en warmte van de koeling en straling) combineert. Veel veiligheidsgerelateerde punten dus. Aandacht is steeds geboden bij het werken met generatoren, volg dus altijd en overal de regels en grijp meteen in als dat niet mogelijk blijkt.

VERMOGEN

De belangrijkste factor is en blijft uiteraard het vermogen dat vereist wordt door de toestellen op de werf. Het bepalen van dat vermogen moet nauwgezet gebeuren en rekening houden met pieken. Omdat veel aannemingsbedrijven vandaag zelf snelmontagebouwkranen plaatsen voor hun bouwprojecten – zo kunnen ze sneller werken – worden ze hier vaak mee geconfronteerd.

Torenkranen hebben de eigenschap dat hun stroomverbruik niet lineair verloopt, maar met pieken en dalen, afhankelijk van de belasting op dat moment. Daar moet een stroomgroep op berekend zijn. Moderne torenkranen zetten vaak frequentiesturingen in om hun vermogen te beperken. Door het afwisselend doorlaten van de spanning wordt een aangepaste regeling verkregen van de uitgangsbelasting. Daardoor kan de vermogensvraag in veel ge­vallen gehalveerd worden. Als de vermogenscapaciteit tot twijfel kan leiden, maakt u dit het best duidelijk aan de verhuurder. Bezorg ook alle info die te maken heeft met de variërende belastingen die aangesloten moeten worden, hun mogelijke aandeel in het totaal en de gevolgen voor de aansluiting. Dit zal de verhuurder in staat stel­len om het juiste vermogen te bepalen en om een buitenproportionele setting (niet prijsgunstig) en te kleine sets (gevaar op overbelasting) te ver­mijden. Een ander aandachtspunt hierbij is het aantal aan­sluitingen dat u nodig heeft op de werf. Dat voorkomt dat u meerdere toestellen op één kring moet aan­sluiten.

verhuur mobiele generator
Strengere emissienormen zorgen voor meer milieuvriendelijke en performantere generatoren

EMISSIES

De uitstoot van uit­laatgassen is door de wet­gever al enkele jaren sterk aan banden gelegd, want dieselgeneratoren vallen ook onder de emissienorm EU2016/1628. Daarin staan per vermogensklasse de maximale emissies die uitgestoten mogen worden. Die wetgeving wordt gedurende de tijd strenger, waardoor de meest vervuilende toestellen stelselmatig uit de markt gedreven worden.

Vanaf 1 januari van dit jaar is er weer een verstrenging in voege getreden, waarbij nu enkel nog Stage V-toestellen geproduceerd mogen worden, al is er nog een overgangs­periode voorzien tot halverwege 2020 voor de motorvermogens bij een constante snelheid tot 56 kW. Voor de kleinere vermogens tot 19 kVA is er weinig probleem, maar de grotere vermogens bezorgen de producenten meer grijze haren.

Om de maximaal toegestane uitstoot niet te overschrijden, moet gebruikgemaakt worden van allerlei filterende en uitstootbeperkende principes (dieselpartikelfilters, recirculatie van uitlaatgassen, elektronische regeling, katalysatoren, motormanagement via luchtmassa­meting (MAF ...). Op zich zijn die innovaties het neusje van de zalm op het gebied van milieutechnologie, maar de ontwikkeling daarvan kostte wel enorm veel geld. Het valt dus niet uit te sluiten dat dit deels gerecupereerd zal worden via duurdere aankoop- en huurprijzen, al is de outlook hiervoor nog onduidelijk. Daartegenover staat dat toestellen steeds zuiniger worden en dus minder brandstof verbruiken, al gaat dat niet in alle gevallen op. Hier moet overigens ook de kanttekening bij geplaatst worden dat de maat­regelen om de uitstoot te beperken vaak zorgen voor een beperking van het piekvermogen van een toestel, waardoor men voor eenzelfde applicatie plots moet overschakelen op een groter gedimensioneerde uitvoering.

WANNEER GAAN DE VORDERINGEN VAN START?

 • Vanaf 01/01/19 voor motoren met een mechanisch vermogen < 56 kW en > 130 kW
 • Vanaf 01/01/20 voor motoren met een mechanisch vermogen van 56 kW tot 130 kW

Er is een transitieperiode voor OEM’s van 2 jaar.

Gedurende de eerste 18 maanden van deze transitieperiode mogen de OEM’s nog steeds dieselaggregaten produceren met:

 • Non-emissiemotoren in de categorie < 19 kW en > 560 kW
 • Stage IIIA-motoren
  • in de categorie van 19 kW tot 56 kW tot 30/06/2020
  • in de categorie van 130 kW tot 560 kW tot 30/06/2020
  • in de categorie van 56 kW tot 130 kW tot 30/06/2021

Dit mag echter enkel met motoren die door de motorfabrikant geproduceerd zijn vóór 31/12/2018 (in de categorie < 56 kW en > 130 kW) en vóór 31/12/2019 (in de categorie van 56 kW tot 130 kW).

emissie

WERFEIGENSCHAPPEN

Wat vaak over het hoofd gezien wordt, is de bereikbaarheid van de werf. Niet alleen zorgt dit tijdens de plaatsing vaak voor hinder en tijdsverlies, ook het bijvullen van de brandstof kan dan een lastige en tijdrovende karwei worden.

Soms kan het opteren voor een groter gedimensioneerde stroomgroep of het werken met een extra brandstoftank hier soelaas bieden, omdat het risico op bijvullen op ongewenste tijdstippen zo wordt vermeden. In het omgekeerde geval kan een stroomgroep met een groot vermogen vereist zijn, maar ontbreekt het de locatie aan een goede plaats om deze te plaatsen. In dat geval kan een opsplitsing van de verbruikers of het aanpassen van de verbruikers een uitweg bieden.

verhuur mobiele generator
Betrouwbaarheid, een compacte opbouw en een geruisloze werking zijn eigenschappen die vandaag broodnodig zijn

Let ook op met de toestand van de aan te sluiten installaties. Hoe oud zijn die? Ver­ouderde of slecht onderhouden toestellen leiden makkelijker tot kortsluitingen, piek­stromen en problemen met de ‘power quality’. Met dat laatste wordt het geheel van invloeden aangeduid dat een impact heeft op het verloop van spanning en stroom. Sommige motoren veroorzaken elektrische problemen als spanningsdips, brom en piekstromen, terwijl elektro­nische sturingen de zogenaamde harmo­nischen kunnen veroorzaken. Die pro­blemen zijn vaak moeilijk zichtbaar, maar kunnen wel leiden tot een snellere uitval van de installatie. Frequent uitvallende zekeringen, haperende toestellen en een onverklaarbare opwarming van componenten kunnen een indicatie vormen voor dit soort problemen. Daarnaast is het aan te raden om speciale omgevingscondities te vermelden bij het huren van een toestel. Explosiegevoelige, stofferige en zanderige omgevingen worden gelukkig vaak spontaan gemeld, maar bij het gebruik in zeelucht of in vervuilde omgevingen is dat minder het geval.

Ook machines in de nabijheid van de generator die zware trillingen veroorzaken, worden het best gemeld. Die invloeden kunnen leiden tot een andere generatorkeuze of kunnen het instellen van een kortere servicetijd noodzaken. Het is dus in uw eigen belang.

GELUIDSOVERLAST

Onze bevolking groeit nog steeds aan, terwijl we al in een van de dichtst bevolkte landen van de wereld wonen. Steeds meer mensen wonen ook in steden. Daar komt nog bovenop dat de mensen vandaag assertiever lijken te zijn dan vroeger. Dat heeft – misschien heeft u dat ook al ondervonden – repercussies op de verdraagzaamheid ten opzichte van bouwwerven, zeker in de stad. Cementmixers die staan aan te schuiven in afwachting van het lossen, chapepompen die staan te brommen: het wordt hoe langer, hoe minder zomaar aanvaard.

Dat geldt helaas ook voor generatoren. Producenten doen er dan ook alles aan om ge­luidsemissie en trillingen zo veel mogelijk te beperken. Vandaag zien we generatoren die aanzienlijk minder geluid produceren terwijl de afmetingen gelijk blijven. Let wel dat u geen appels met peren vergelijkt: de geluidsme­ting is niet bij elke fabrikant van op de­zelf­de afstand uitgevoerd. De oplossingen die hier­voor ge­bruikt worden, zijn divers: rub­beren dempers tussen onderdelen, het gebruik van betere materialen, een andere compartimentering, elek­trische ventilatoren en een betere isolatie zijn hier de voornaamste hulpmiddelen.

verhuur mobiele generator
Vandaag wordt sneller geklaagd over luidruchtige bouwwerven. Fabrikanten spelen daarop in met de realisatie van stillere toestellen

Ook interessant zijn de hybride oplossingen met generator, batterijopslag en/of zonne­panelen. Zo kan het aantal draaiuren van de dieselgenerator verminderd worden of kan het toestel zelfs volledig uitgeschakeld worden om geluid te vermijden. Ook hierbij is het van het allergrootste belang dat, naast het aantal aansluitingen, ook het effectief afgenomen vermogen goed berekend wordt.

BEDRIJFSZEKERHEID

Maar ook op andere vlakken staat de technologie niet stil. Digitalisering en connectiviteit zijn vandaag twee belangrijke pijlers van de economie. Dat geldt ook voor de machines die gebruikt worden in industrie en bouw. Vandaag worden generatoren vaak uitgerust met slimme modules. Die bevatten software die de gebruiker in staat stelt om de stroomgroep op afstand te bedienen, te controleren, te lokaliseren of alarmen in te stellen. Zo kan de gebruiker een sms ontvangen, zodra het brandstofniveau te laag raakt.

Uiteraard opent dit ook voor de verhuurder mogelijkheden. Zo kunnen zij het aantal werkuren op afstand uitlezen en met de klant contact opnemen om een preventief onderhoud in te plannen. Ze zouden dus in theorie kunnen verhuren per effectief gebruikt uur, in plaats van per dag, week of maand.

Maar ook bij storingen kunnen technici op afstand de oorzaak uitlezen om u telefonisch bij te staan bij het verhelpen van de storing. Als dat niet mogelijk is op afstand, krijgt de verhuurder toch al een zeker beeld van het probleem en kan hij veelal sneller het euvel verhelpen. Het laat bovendien toe om het gebruik ter plaatse te controleren zonder zelf aanwezig te zijn. Dat lijkt voor u misschien wat te veel op ongewenste bemoeienis, maar het garandeert u wel dat het gehuurde toestel ook door aannemers voor u correct gebruikt werd.